Peter Grosell's Antikvariat

SJÆLLANDSKE LOV - JYSKE LOV mmBilled
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
SJÆLLANDSKE LOV - JYSKE LOV mm.
1
På lager
Kbhvn.: Matz Wiingaardt.1576. Med stort træsnit på titelbladet af Kong Valdemar med rigsvåbenet, et mindre træsnit på blad e6, samt træsnit visende Gotfred af Ghemens bogtrykkermærke på sidste blad. 111 blade med mange små og store initialer. + JYSKE LOV - Den Rette Judske Lowbog/ Nu nylige offuerseet/ Corrigerit oc Dansken forbedrit/ Aar M.D. LXXXX. Prentet i den Kongelige Stad Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaardt/ 1590. Titelbladet trykt i rødt og sort med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden. 96 blade. Gammelt navn på titelbladet. + Stormectigste/ Høybaarne Førstis oc Herris/ Her Christian den Tredie/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Konges Recess: Offuerseet/ oc met ny Artickle forbedrit/ Paa Koldinghuss/ Aar MD LVIII. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Titelblad trykt i rødt og sort med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden. [40] blade. Med gamle håndskrevne noter i margin. + Konning Frederichs den Andens/ Recess/ Udgiffuen udi Kallundborg/ Aar effer Guds Byrd/ M.D. LXXVI. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [16] blade. + Konning Frederich den Andens Handfestning/ udgiffuen/ Aar effter Guds byrd/ M.D. Lix. der hans Kong: Ma. bleff Kronet. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. Anno Domini,1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [16] blade. + Gaards Rætten/ Huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde/ offuer alt Danmarckis oc Norgis Riiger/ Sammeledis i Kiøbstederne/ huor Kong: Matts: eller hans Kong: Matt: Marskalck met hans Kong: Matts: Folck oc Hoff-finder liggendis ere. Disligeste paa Adelens Gaarde eller andensteds/ huor de selff eller deris Befalnings Mend oc Fogeder met deris Folck forsamlet ere. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [14] blade. + Forordning oc Skick/ Huorledis her effter holdis skal/ met Betler oc Staadere/ offuer alt Danmarckis Rige: Udgiffuit Aar 1588. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet samt på sidste blad. [10] blade. + Kongelige Majestatz Obne Breff/ Lydendis om Hues Almindelige Mandater oc Forordning/ Hans Maiestat paabiuder/ oc dog icke effterkommis som det sig bør. Datum Kiøbenhaffn/ den 19. Iunij, Aar 1582. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [42] blade. + DEN Danske Søræt/ Som Stormectigste Høyborne Første oc Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis/ oc Gottis Konning, etc. Lod udgaa/ Aar effter Guds byrd. M.D. Lxi. Den menige Søfarende Mand til beste. Huor effter huer Skipper/ Skibsfolck/ Oc andre som bruge deris Handel til Søes/ skulle skicke dennem inden Skibs borde oc wden. Vdi huilcken oc findis/ Huorledis her effter skal holdis om Vrag. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [30] blade. + Register til alle 8 bind. 18 blade. Pænt eksemplar med rødt snit indbundet i ét lidt senere helpergamentbind med skindtitelfelt på ryggen. Med navne på forreste friblad samt håndskreven indholdsfortegnelse bagest. Enkelte blade med svage understregninger. Med paginering i hånden side 1-801 [de sidste 4 blade blanke].
166847


© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---